Economia Circular

L’economia circular planteja una evolució des del model lineal de producció i consum —extraure recursos, fabricar, consumir i tirar— que ha dominat durant dos segles fins a un model inspirat en la naturalesa i el seu funcionament, on tot s’aprofita, es transforma i es reutilitza.

Un canvi de paradigma que sorgeix com a resposta necessària i urgent per a fer front a alguns dels grans reptes de la humanitat, com ara el canvi climàtic, la contaminació, la pèrdua de biodiversitat o l’esgotament progressiu de recursos, que deixa patent la impossibilitat de mantindre ritmes de creixement sense límits en un planeta finit. Des de 1980, el nivell d’extracció anual de matèries primeres s’ha incrementat en el 60 % i cada any la humanitat consumeix recursos naturals que ja quasi dupliquen la capacitat de regeneració del planeta.

Entre altres solucions, l’economia circular aporta fórmules per a allargar la vida econòmica útil dels materials i els productes; propicia la reparació i la reutilització dels béns de consum; introdueix hàbits alternatius, com ara l’ús compartit; redueix al mínim la generació de residus; estudia com aprofitar al màxim els que s’han produït, i potencia l’ús d’energies renovables.

En definitiva, l’economia circular permet redefinir el concepte de creixement i progrés per a assolir un sistema econòmic reparador, regeneratiu i més sostenible, basat en una major eficiència en l’ús dels recursos que permeta assegurar la conservació del nostre planeta i el benestar de tots els habitants.

La transició cap a una economia circular i la consolidació d’aquesta es recolza en dos pilars bàsics: conscienciació i corresponsabilitat. Avançar en aquest model requereix un pla estratègic ampli i multidisciplinari en el qual s’impliquen tots els agents i s’hi treballe de manera coordinada, amb la convicció que és un procés imparable i totalment necessari per a protegir i preservar el planeta.

Les empreses, organitzacions, institucions, administracions públiques i, per descomptat, la ciutadania han d’actuar en conseqüència i sumar. Només des d’aquesta perspectiva de cooperació publicoprivada i participació ciutadana serà viable el canvi real de model econòmic.

Cal definir noves maneres de produir i de ser competitius, alhora que sostenibles i responsables. En els últims exercicis, hem assistit a una explosió clara de la conscienciació política, empresarial i social sobre la necessitat d’accelerar la transició des del model lineal de producció i consum cap a un model circular.

És moment d’accelerar-ne la posada en pràctica si volem un canvi real.

T’hi sumes?

L’estratègia circular s’estén a tot el procés i la vida del producte, des de la concepció i el disseny fins a la composició i les matèries primeres. S’analitza com es produirà, transportarà i comercialitzarà, la utilitat i la funcionalitat que tindrà, la durabilitat —trencant amb les pràctiques que busquen l’obsolescència— i les opcions de reutilització, recuperació o reciclatge al final de la vida útil per a la qual es va concebre.

Així doncs, treballar en aquests àmbits permet el següent:

A les administracions i institucions públiques:

Evolucionar cap a un model econòmic més sostenible als seus territoris, en què es done suport a la reindustrialització, el desenvolupament d’empreses més eficients, productives i competitives; menys contaminants, generadores de riques i ocupacions de qualitat, alhora que preserven i protegeixen l’entorn mediambiental i les condicions de vida dels seus habitants.

A les empreses:

♢ Millores en eficiència: el model d’economia circular està orientat a reduir el consum de materials i productes, de manera se n’amplia la vida útil, i el consum d’energia, i es prioritza, a més, la que procedeix de fonts renovables, amb la qual cosa s’aconsegueix que les empreses progressen en termes d’eficiència en la gestió.

♢ Més control de riscos: introduir estratègies d’economia circular propicia que les empreses reduïsquen el seu grau de dependència del proveïment de matèries primeres i de les fluctuacions de preus possibles en els mercats, en un context d’exhauriment progressiu de recursos naturals.

♢ Innovació: la necessitat de donar resposta als reptes que plantegen els nous models de consum i producció, així com la demanda creixent de determinats productes i serveis (reciclatge, consum compartit, materials nous, etc.), obrin oportunitats per a empreses consolidades i projectes emprenedors nous.

♢ Resiliència: les empreses que evolucionen cap a models de gestió i de negoci més sostenible han demostrat que es comporten millor en les èpoques de crisi i tenen més capacitat de recuperació.

♢ Competitivitat: gràcies a tots els punts anteriors, les organitzacions que integren l’economia circular milloraran la productivitat i generaran avantatges competitius en un món globalitzat.

A la ciutadania:

♢Millora en les decisions de compra i de consum, de manera que s’amplia la gamma de productes i serveis que minimitzen els impactes negatius sobre l’entorn i impulsen els positius.

♢ Optimització de la gestió dels recursos econòmics.

♢ Accés a ocupacions de qualitat i sostenibles, que propicien més integració i cohesió social.

Transformar un model econòmic assentat durant generacions és un procés que requereix temps i recursos.

Entre els obstacles principals trobem el següent:

♢Un marc normatiu ampli i en canvi constant. Hi ha retards importants en la translació d’acords internacionals i la normativa supranacional (directives europees) a la legislació nacional i a la que aborden les comunitats autònomes —en les qüestions que siguen de la seua competència. És clau que l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular, aprovada el mes de juny passat, es reflectisca en desenvolupaments normatius que en garantisquen l’execució en la pràctica i la consecució dels resultats comuns.

♢ Absència generalitzada de polítiques públiques que servisquen d’impuls a l’evolució en les empreses (incentius fiscals, compra pública amb criteris sostenibles, suport a I+D, línies de finançament...).

♢ Falta de compromís real de les companyies: el nivell de circularitat del sistema productiu global es calcula en a penes un 9,1 %, segons l’estudi «The Circularity Gap».

♢ La necessitat d’abordar inversions importants per reconvertir productes, serveis i processos, o que estiguen subjectes a períodes d’amortització llargs.

♢ Barreres del mercat: falta de demanda real per part dels consumidors, siga perquè tenen hàbits arrelats o per l’impacte de preus de les inversions que duu a terme l’empresa, que poden penalitzar el seu volum de vendes.

♢ La falta de definició de models, sistemes i actuacions que impliquen, de manera activa, la ciutadania i els consumidors.

♢ L’absència d’eines estàndard per a mesurar l’impacte d’aquestes estratègies i polítiques, que permeten tindre dades i generar coneixement per saber quines són i on estan les oportunitats de negoci i els riscos que s’associen als sistemes circulars.

T’has plantejat que pots fer tu, dins del teu àmbit personal i professional, per a impulsar l’economia circular?

Les «R» (7R, 9R, 10R…) de l’economia circular serveixen de guia per a prendre decisions de producció i consum més responsables i sostenibles:

♢ Rediseñar: Redissenyar: repensar els productes amb criteris de sostenibilitat, des de la forma fins als materials que s’hi usaran, les possibilitats de reutilització, desmuntatge o reciclatge.

♢ Reduir: canviar els hàbits de consum, tant a l’hora de decidir una compra («de veres necessite aquest producte?») com a la de prioritzar tipus de materials, formats o possibilitats de reutilització o reciclatge.

♢ Rebutjar: per mitjà de la innovació, arribar al fet que el producte siga redundant, abandonant la funció que té o oferint la mateixa amb un producte radicalment diferent./p>

♢ Reutilitzar: allargar la vida útil dels productes donant-los un altre ús.

♢ Repensar: els models de consum per a garantir que el bé s’aprofite tant com siga possible (per exemple, per mitjà de l’ús compartit o el pagament per ús).

♢ Reparar: arreglar un producte que no funciona comporta menys consum de materials i menys generació de residus i, generalment, serà més barat que comprar-ne un de nou.

♢ Renovar: actualitzar un bé de consum per tornar a donar-li ús.

♢ Recuperar: reintroduir en el procés productiu materials utilitzats amb anterioritat.

♢ Remanufacturar: utilitzar les parts d’un producte en la producció d’un de nou amb la mateixa funció o diferents.

♢ Reciclar: quan les vies anteriors ja no són possibles, el producte es tracta per a transformar els residus en matèries primeres que tornen al procés productiu.

La implantació d’una economia circular és una de les línies estratègiques clau per a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 —aprovada per les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015—, que defineix un full de ruta, una estratègia i uns objectius compartits de manera universal per abordar els grans reptes globals de la humanitat.

En total, s’hi defineixen 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que, alhora, es concreten en 169 metes, per avançar cap a una economia mundial més responsable i inclusiva amb les persones i amb el planeta. No només es diu què s’ha de fer, sinó també com s’ha de fer. L’ODS 12 se centra a produir i consumir de manera més responsable i eficient, amb metes directament dirigides a un ús més eficient dels recursos naturals i l’energia, la reducció de residus i el tractament i reciclatge d’aquests. Però no és l’únic ODS vinculat a un model econòmic circular. També l’ODS 6 (aigua neta i sanejament), l’ODS 7 (energia neta i assequible), l’ODS 11 (ciutats i comunitats sostenibles), l’ODS 13 (acció climàtica), l’ODS 14 (vida submarina) i l’ODS 15 (vida d’ecosistemes terrestres) rebran impactes positius pel canvi de sistema que també afectarà, indirectament, els relacionats amb la salut i el benestar de les persones.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible estan interconnectats, així com els agents que hi ha implicats. La consecució d’aquests requereix una acció global i conjunta: implica les persones, les empreses, les administracions públiques, les entitats educatives, les institucions socials, les organitzacions del tercer sector. El mateix Objectiu 17 se centra en les aliances per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Economia Circular i Disseny

El disseny és l’impulsor principal per a integrar l’economia circular en els models de negoci. A més, com a factor d’innovació, permet repensar el producte amb visió de futur, buscant l’optimització de l’eficiència, tenint en compte els impactes mediambientals al llarg del seu cicle de vida i aportant solucions en conseqüència. Per això, el disseny s’ha de situar al centre de les estratègies d’economia circular.

Els projectes en què s’aplica un disseny circular són més innovadors, minimitzen els impactes negatius en el medi ambient i hi reforcen els positius, a més de complir amb la resta de requisits tècnics, econòmics, normatius i de funcionament. Tot això sense oblidar la funcionalitat que tenen en termes de transmissió de la informació i adaptació als nous hàbits de consum i qualitat en l’experiència de l’usuari, imprescindibles per a garantir-ne l’èxit.

Economia circular, sostenibilitat i disseny formen una equació el resultat de la qual serà la millora de la productivitat i la competitivitat del teixit productiu de la Comunitat Valenciana.

El disseny és un element clau en la construcció d’una economia regenerativa, ja que és en aquesta fase quan es prenen les decisions que defineixen el producte, el servei o el model de negoci i, per tant, són concloents per a controlar els impactes del procés i del resultat final.

El disseny és el punt de partida de qualsevol projecte i en l’economia circular adquireix gran protagonisme, ja que és el motor de la innovació sostenible. El disseny circular treballa en tota la cadena de valor d’una iniciativa. No només a través de metodologies com ara l’ecodisseny, amb la qual es redueixen els impactes ambientals en els processos de producció, sinó que també atén l’eficiència en la utilització —evitant el malbaratament—, la durabilitat —evitant l’obsolescència programada—, la busca d’usos nous als productes, els components o els materials, de manera que es mantinguen en el sistema com a elements útils i que aporten valor durant tant de temps com siga possible.

A més, el disseny circular contempla treballar per aconseguir nous models constructius i d’espais, així com, en el cas del disseny gràfic i la comunicació visual, aconseguir transmetre els valors circulars i connectar-los amb consumidors i usuaris.

I tot això sense oblidar que el disseny és, a més, molt útil en el seu vessant més estratègic, per exemple, a l’hora de definir serveis i models de negoci nous.

La integració del disseny circular en les dinàmiques de les empreses permetrà construir organitzacions més innovadores, diversificades, sostenibles i competitives.

Per aconseguir-ho, és clau aprofundir en el rol del disseny en la transformació circular i comptar amb professionals la formació i especialització dels quals permeten el desenvolupament d’estratègies, projectes i processos sostenibles en les empreses.

La Plataforma

La Comunitat Valenciana reuneix, a priori, tots els requisits per a liderar i convertir-se en referent pel que fa a la implantació d’un model productiu nou construït sobre els principis de l’economia circular: un teixit empresarial ampli i divers, tant per sectors com per perfils de les companyies; una xarxa de centres de coneixement i innovació amb gran experiència i en desenvolupament constant (universitats, instituts i centres tecnològics); una base social cada vegada més conscienciada amb la necessitat de canvi en els hàbits de consum, i un govern autonòmic compromés amb l’evolució cap a models de producció sostenibles.

La plataforma EnCircular.es naix amb vocació de convertir-se en punt de trobada, informació i formació, així com per a generar sinergies i projectes de col·laboració entre els diferents tipus d’agents involucrats i compromesos amb la implantació real i efectiva d’un model d’economia circular a la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de poder accelerar el procés i assolir els millors resultats.

Partim del convenciment que compartir coneixements, experiències i bones pràctiques és la millor manera d’assentar les bases per a construir un sistema més eficient, sostenible i competitiu de producció i consum, que permeta avançar en l’objectiu de protegir i conservar l’entorn i millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Aquesta plataforma està dirigida a qualsevol persona interessada a ampliar el seu coneixement sobre l’economia circular, amb el focus especial en emprenedors, empreses, dissenyadors, responsables, tècnics i investigadors en àrees vinculades a la innovació i l’economia.

La plataforma naix amb la vocació de romandre i de convertir-se en referent en l’àmbit de l’economia circular no només a la Comunitat Valenciana, sinó també en l’àmbit nacional i internacional.

L’organització promotora de la plataforma EnCircular.es és l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), que té el suport i el finançament de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), organisme dependent de la Generalitat, per a dur a terme el projecte.

L’ADCV té aproximadament 200 integrants (entre professionals del disseny, estudiants i entitats) i treballa, des que es va crear en 1985, per a promoure i difondre el valor del disseny com a motor de la innovació empresarial, social i cultural. En aquest sentit, en 2017 va introduir l’economia circular com una de les seues línies estratègiques de treball, i lidera aquest moviment a la Comunitat Valenciana.

L’AVI és una entitat pública de la Generalitat Valenciana que s’encarrega de millorar el model productiu valencià per mitjà del desenvolupament de la capacitat innovadora d’aquest per a aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Aquesta col·laboració publicoprivada s’emmarca en l’ODS 17, aliances per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Participar en la plataforma EnCircular.es dona accés a informació i coneixement sobre tendències, normatives, projectes i experiències d’èxit en l’àmbit de l’economia circular, i a recursos i eines per a facilitar-ne l’aplicació pràctica; permet localitzar i contactar els agents (públics i privats) que treballen en les diferents àrees corresponents, i, en definitiva, ser part activa en un canvi de paradigma global imprescindible per avançar en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

La plataforma treballarà en la recollida de dades, anàlisi i generació de coneixement vinculat a l’economia circular. Amb aquesta base, els participants trobaran les claus per a dissenyar estratègies i accions concretes, així com per a reformular serveis, productes i sistemes, de manera que generen impactes positius en termes socials, mediambientals i econòmics, i que oferisquen solucions duradores, saludables, sistèmiques i regeneratives.

A més, actuarà com a punt de trobada entre els agents implicats en l’evolució cap a un model d’economia circular, per mitjà del directori d’agents (que s’actualitza permanentment) i dels diversos esdeveniments de difusió i promoció que s’organitzaran al llarg de l’any.

Un dels reptes és treballar en la definició de sistemes que permeten mesurar la circularitat de les empreses, amb indicadors clau que possibiliten abordar un procés de millora contínua.

¿Creus en un model econòmic regeneratiu i innovador més responsable i sostenible?

Si t’identifiques amb una postura convençuda i compromesa amb l’evolució cap a un sistema en circular, que genera prosperitat, millores en el planeta i afavoreix el benestar i l’equitat social, ja eres part d’aquesta comunitat. Ens agradaria conéixer les teues experiències i projectes per a seguir sumant.

Escriu-nos i ens posarem en contacte amb tu: info@encircular.es

També pots omplir este formulari..