<- Recursos
FECHA

25/03/2021

COMPARTIR
<- Recursos
‘Economia circular en pimes a Espanya’. (Març 2021)

Les dades posen de manifest que la clau perquè els consumidors augmenten la seua responsabilitat és que “comprenguen realment en què consisteix el reciclatge i l’economia circular”, amb les seues 3R: reduir, reutilitzar, reciclar. D’aqueixa manera, augmentarà la seua participació en el procés i s’acabarà amb els residus de plàstic.

Més de la meitat de les pimes espanyoles (54%) no coneix encara en què consisteix l’economia circular, una xifra que varia segons el sector d’activitat i que millora a mesura que creix la grandària de l’empresa. Malgrat això, les petites i mitjanes empreses avancen de manera progressiva a promoure aquest model, basat en la reutilització, reparació i reciclatge.

En aquest sentit, cada vegada és major el nombre de pimes que adopta mesures per a reduir la generació de residus (94,4%), vénen o cedeixen les seues deixalles a altres empreses perquè els aprofiten (56% %), separen en origen una part o tots els residus que generen, sobretot paper i plàstics, i recorren a gestors privats per a desprendre’s dels residus més contaminants com la ferralla i l’oli.

Són algunes de les conclusions de la informe Economia Circular i Pimes a Espanya, que han presentat hui Cambra de Comerç d’Espanya i MAPFRE i que posa de manifest que les pimes també es caracteritzen, cada vegada en major mesura, per a utilitzar matèries primeres secundàries (reciclades) en els seus processos productius (60%), principalment paper i cartó (71,3%). A més, adopten mesures per a reduir el consum de recursos (80%), fonamentalment d’electricitat i amb l’objectiu principal d’estalviar.